นายสุรสิทธ เคนพรม
รับราชกำร
นายนิมิต ศรีหลง
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
นายสมใจ วิเศษทักษิณ
รับราชการครู
นายจงรักษ์ คุณเงิน
ธุรกิจส่วนตัว
นายอำนึง คำพร
รับาชการครู
นายชำญณรงค โวหำร
้รับราชการการเมือง
นายสถิตย อุดเมืองเพีย
รับรำชกำรครู
นางสาวมธุรส ทำแน่น
รับราชการ
นางสาวสุภาวดี ศรีปิดตา
รับราชการ
นางอัจฉราวรรณ คำภีระมี
รับราชการครู
นางเพ็ญนภำ เก่งกว่ำสิงห์
ข้ำราชการบำนาญ
นางสาววาสนา คุณเงิน
ค้ำขำย
Scroll to Top