แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
เรื่อง โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกิดการวิจัยสิ่งใหม่
เกิดการพัฒนาประเทศ
ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
ลดความเลื่อมล้ำของสังคม

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครงงาน
กระบวนการทำงาน
ความคิดสร้างสรรค์
รวมสมาชิกในการทำงาน
การวางแผน การสรุป และนำเสนอโครงงาน

3. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างจากโครงงานทั่วไปอย่างไร
มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำโครงงาน
เป็นโครงงานที่ศึกษาด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
เป็นโครงงานที่ต้องอาศัยนักคอมพิวเตอร์ในการทำเท่านั้น
เป็นโครงงานที่ร่วมกันระหว่างบุคคลทั่วไปกับโปรแกรมเมอร์

4. ข้อใดคือการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
เลือกจากโครงงานที่เคยมีผู้ทำมาแล้ว แล้วประสบความสำเร็จ
เลือกจากโครงงานที่มีผู้ทำแล้ว แล้วไม่สำเร็จ
เลือกจากโครงงานที่ไม่ต้องมีต้นทุนในการทำโครงงาน
เลือกโดยดูจากประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อทำโครงงาน

5. ใครมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำโครงงาน
นาย ก ใช้คอมพิวเตอร์เปิดฟังเพลงเวลาทำโครงงาน
นาย ข ใช้กล้องมือถือถ่ายรูปและนำไปประกอบการทำโครงงาน
นาย ค ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาชื่อโครงงานเก่า ๆ
นาย ง ใช้อินเทอร์เน็ตแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่ม

6. ใครทำถูกต้องเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำโครงงาน
นางสาวสวยงาม ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และคัดลอกนำไปใช้ในโครงงาน
นางสาวสุขใจ บันทึกรูปภาพจากโครงงานอื่นเพื่อนำไปใช้ในโครงงาน
นางสาวอิ่มใจ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปใช้ในโครงงานโดยอ้างอิง แหล่งข้อมูล
นางสาวสุดสวย ใช้กล้องถ่ายภาพในงานแสดงโครงงานแล้วนำไปใช้ในโครงงาน ของตนเอง

7. ใครใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
นายคมเดช ใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพนิ่ง
นายคมชาญ ใช้โพรเจกเตอร์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอโครงงาน
นายคงทวี ใช้กล้องมือถืออัดวิดีโอเพื่อนำเสนอโครงงาน
นายคงทน ใช้กล้องถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพเพื่อนำเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

8. ข้อใดจับคู่โปรแกรมกับการทำงานได้ถูกต้อง
PowerPoint - สร้างเอกสาร
Internet - สร้างงานนำเสนอ
Microsoft Excel - สร้างแผนภูมิ
Microsoft Word - สร้างงานนำเสนอ

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีในการนำเสนอโครงงาน
การทำเว็บเพจ
การจัดนิทรรศการ
การใช้โปรแกรม PowerPoint
การทำรายงานส่งผู้ดูแลโครงงาน

10. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได้หรือไม่
ได้ เพราะ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ในการทำโครงงานเท่านั้นไม่ได้จำกัดหัวข้อในการทำโครงงาน
ได้ เพราะ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นเกิดจากการทำโครงงานวิชาอื่น
ไม่ได้ เพราะ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต้องใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ ในการทำวิชาอื่นไม่สามารถทำได้
ไม่ได้ เพราะ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องทำเพื่อวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: