การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน

       หัวข้อโครงงาน คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานต้องทำ การคัดเลือกหัวข้อโครงงานให้ประสบผลสำเร็จ ผู้ทำโครงงานจะต้องพิจารณาแรงจูงใจของตนเอง เพื่อให้สามารถตอบคำถามสำคัญ 2 ประการ คือ ต้องการศึกษาการแก้ปัญหาสิ่งใดและเหตุใดจึงต้องการศึกษาสิ่งนั้น โดยหัวข้อโครงงานจะต้องเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน โดยมุ่งเน้นทำโครงงานที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาของผู้ทำโครงงาน หรือผู้ทำโครงงานมีความคุ้นเคยกับสิ่งนั้น ดังนั้นผู้ทำโครงงานจึงควรสำรวจตัวเองและพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของตนเอง โดยพิจารณาจากคะแนนวักผลความรู้หรือผลงานที่เคยปฏิบัติ
2. ความถนัดและความสนใจของผู้ทำโครงงาน เป็นการพิจารณาความชอบของผู้ทำโครงงาน ซึ่งถ้าเป็นโครงงานที่ผู้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาก่น ผู้ทำก็จะต้องค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับโครงงานนั้นมากเป็นพิเศษ
3. ประโยชน์ที่ได้รับ โครงงานที่ทำควรเป็นโครงงานที่มีประโยชน์ทั้งต่อผู้ทำโครงงาน สังคม และประเทศชาติ โดยโครงงานนั้นควรจะสามารถควรจะสามารถนำไปพัฒนาและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
4. ความคิดสร้างสรรค์ โครงงานที่ทำควรมีความแปลกใหม่ ทันสมัย ใช้ได้จริงและไม่มีผู้อื่นทำไว้หรือเป็นการพัฒนาโครงงานของผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ระยะเวลาในการทำโครงงาน เป็นปัจจัยที่ผู้ทำโครงงานจะต้องวางแผนก่อนการทำโครงงานจริง เพื่อกำหนดขอบเขตและเป้าหมายในการทำโครงงาน
6. ค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน โครงงานบางประเภทจำเป็นต้องใช้ต้นทุนจำนวนมาก ผู้ทำโครงงานจึงควรประเมินค่าใช้จ่ายและเลือกทำโครงงานที่ตนเองมีทรัพยากรอยู่แล้วเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน
7. ความปลอดภัย เป็นปัจจัยสำคัญในการทำโครงงาน กล่าวคือ โครงงานนั้นจะต้องมีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายทั้งต่อผู้ทำโครงงาน สังคม และประเทศชาติ
8. ค่านิยมของสังคม เป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับผู้ทำโครงงานโดยโครงงานที่ทำจะต้องไม่ขัดต่อค่านิยม วัฒนธรรมและความเชื่อของสังคม
9. ความเป็นไปได้ ผู้ทำโครงงานควรนำปัจจัยข้างต้นมาพิจารณาว่า โครงงานดังกล่าวสามารถทำได้จริงตามปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือไม่แล้วจึงตัดสินใจเลือกทำโครงงานในหัวข้อนั้น