ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1 แบบออนไลน์
1. การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1 แบบออนไลน์ สามารถเลือกลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone , Tablet หรือ Computer ที่เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1 แบบออนไลน์
2. นักเรียน1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น นักเรียนสามารถเปลี่ยนวิชาได้ภายในเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้วระบบจะปิดการลงทะเบียนรายวิชาที่นักเรียนไม่ได้เลือก การเปลี่ยนรายวิชาให้นักเรียนยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาเดิมก่อน ระบบก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องการได้ ถ้ารายวิชาใดมีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนที่เปิดรับแล้วระบบจะปิดการลงทะเบียนรายวิชานั้นแบบอัตโนมัติ
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1 ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึงวันปิดระบบ  (ระบบปิดการลงทะเบียนในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น.)

4. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1/10,11,12,13 จะไม่มีชื่อในฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนออนไลน์ เรียนตามแผนการเรียนที่โรงเรียนกำหนดให้เท่านั้น !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมระดับชั้น ม.1 แบบออนไลน์ ให้ปฏิบัติดังนี้

ชื่อผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : 
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อผู้ใช้ :
  12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  12345 (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานทะเบียน
     ครูวิลาสินี  ชาติแท่น  งานหลักสูตร สำนักงานวิชาการ อาคาร 1  โทร. 06-4969-9195 

     ครูนัฐกร  สีใส     ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนออนไลน์   LineID :nunas_8422   

     (ติดต่อทางไลน์จะสะดวกที่สุด ฝากข้อความหรือแค็บหน้าจอปัญหาทิ้งไว้ หรือติดต่อโดยตรงที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ชั้นล่างอาคาร 2) 


ลิขสิทธิ์ 2561 จัดทำโดย นายนัฐกร สีใส