ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2562

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone , Tablet หรือ Computer ได้ที่เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น นักเรียนสามารถเปลี่ยนชุมนุมได้ภายในเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแล้วระบบจะปิดการลงทะเบียนชุมนุมที่นักเรียนไม่ได้เลือก การเปลี่ยนชุมนุมให้นักเรียนยกเลิกการลงทะเบียนชุมนุมเดิมก่อน ระบบก็จะเปิดให้ลงทะเบียนชุมนุมที่ต้องการได้ ถ้าชุมนุมใดมีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนที่เปิดรับแล้วระบบจะปิดการลงทะเบียนชุมนุมนั้นโดยอัตโนมัติ
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  (ระบบปิดสมัครในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.)

4. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ให้เลือกชุมนุมที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ให้เท่านั้น !!

5. สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ให้ลง ชุมนุมรักษาดินแดน เท่านั้น !!

6. สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล ให้ลง ชุมนุมวอลย์บอลตามที่กำหนดให้ เท่านั้น !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเลือกชุมนุมนักเรียน ชั้น ม.1-6 ให้ปฏิบัติดังนี้

ชื่อผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : 
รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายบุญหลาย  สบายใจ
ชื่อผู้ใช้ :  12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  12345 (
เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูสุนันทา  ภูสนาม  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โทร.

     ครูนัฐกร  สีใส     ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์   LineID :nunas_8422   

     (ติดต่อทางไลน์จะสะดวกที่สุด ฝากข้อความหรือแค็บหน้าจอปัญหาทิ้งไว้ หรือติดต่อโดยตรงที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ชั้นล่างอาคาร 2) 


จัดทำโดย นางสาวสุรินพร ชินวงษ์ , นางสาวชลธิชา สอนจันเกตุ , นางสาวปิยะธิดา แจ้งประยูร ครูที่ปรึกษา นายนัฐกร สีใส , นางสาวกฤษติญากรณ์ บุญสอน