คณะกรรมการสมาคมคร ูผู้ปกครอง นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนหนองเรือวิทยา

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายสุรสิทธิ์ เคนพรม นายกสมาคม
2 นายสมใจ วิเศษทักษิณ อุปนายก ฯ ๑
3 นายจงรักษ์ คุณเงิน อุปนายก ฯ ๒
4 นายนิมิต ศรีหลง อุปนายก ฯ ๓
5 นายอานึง คำพร เลขานุการ
6 นายชาญณรงค์ โวหาร ผู้ช่วยเลขานุการ
7 นายสถิตย์ อุดเมืองเพีย ผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสาวดำรงค์ ทาแน่น เหรัญญิก
9 นางศิริจันทร์ ไกรพน ผู้ช่วยเหรัญญิก
10 นางสาวสุภาวดี ศรีปิดตา ผู้ช่วยเหรัญญิก
11 นางอัจฉราวรรณ คำภีระมี ปฏิคม
12 นางเพ็ญนภา เก่งกว่าสิงห์ ผู้ช่วยปฏิคม
13 นางสาววาสนา คุณเงิน ผู้ช่วยปฏิคม
14 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน นายทะเบียน
15 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ผู้ช่วยนายทะเบียน
16 นางอรอุมา ศรีสมศักดิ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
17 นางกรรณิกา เครือทุมมา ประชาสัมพันธ์
18 นางธนัณญ์อร จำบุญ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
19 นายพัฒนา อำท้าว กิจกรรม
20 นายนิราช ดีโนนโพธิ์ ผู้ช่วยกิจกรรม
21 นายธนบดี กุมพิทักษ์ ผู้ช่วยกิจกรรม
22 ด.ต.สงกรานต์ ปัญญาศิริ สวัสดิการ
23 นายจอห์นสัน งวงชัยภูมิ ผู้ช่วยสวัสดิการ
24 นางยาใจ สายมณีวงศ์ ผู้ช่วยสวัสดิการ
25 นายอนุวรรตน์ อินทร์นารมย์ วิชาการ
26 นางจุฑามาศ เวียงทอง ผู้ช่วยวิชาการ
27 นายพงษ์ศักดิ์ มาคะเซ็น ผู้ช่วยวิชาการ
28 นายชาญวิทย์ ปะกิระสา แผนงานนโยบาย
29 นายกุศล หาญสุริย์ ผู้ช่วยแผนงานนโยบาย
30 นางวรรณวิภา ชินวงษ์ ผู้ช่วยแผนงานนโยบาย