คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1. นายจงรักษ์                   คุณเงิน               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               ประธานกรรมการ
 2. นายวชิระ                      โสมาตย์             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                     กรรมการ
 3. นายสมานจิตต์              ผุยชา                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                     กรรมการ
 4. นายประสงค์                 ศรีวัฒน์              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการ              
 5. นายไกรศักดิ์                ธนาวิรัตนากิจ   ผู้แทนองค์ชุมชน                                          กรรมการ
 6. นายประเสริฐ               กมลคุณากร      ผู้แทนผู้ปกครอง                                           กรรมการ
 7. นางธวัลฉัตร                วรรณพิมพ์         ผู้แทนศิษย์เก่า                                               กรรมการ
 8. นายกิตติวุฒิ                 เผ่าบ้านฝาง       ผู้แทนครู                                                       กรรมการ
 9. นายประไพ                  ชาญจระเข้         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ
 10. นางสาวดำรง               ทาแน่น              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ
 11. นายสมพงษ์                 สวัสดิ์วงษ์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ
 12. นายสง่า                       คำเตือนใจ        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ
 13. ด.ต.สุพล                      คำชีลอง           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  กรรมการ
 14. นางประนอม                ทินช่วย              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ
 15. นายสมใจ               วิเศษทักษิณ           ผู้อำนวยการโรงเรียน                       กรรมการและเลขานุการ