ประวัติโรงเรียนหนองเรือวิทยา

         โรงเรียนหนองเรือวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ตั้งเลขที่ 40   หมู่ที่ 13   ตำบลหนองเรือ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40210 โทรศัพท์   0-4329-4073 โทรสาร 0-4329-4332   เว็บไซด์ htpp://www.nrw.ac.th เปิดสอนครั้งแรกในปี  พ.ศ.  2513  โดยอาศัยโรงเรียนหนองเรือ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  สังกัดกรมสามัญศึกษา  รับนักเรียน  ม.ศ. 1  จำนวน  2 ห้องเรียน  มีนักเรียน  90  คน  มีครู        3  คน   ที่ตั้งของโรงเรียนในอำเภอ อยู่ห่างจากจังหวัด  45  กิโลเมตร   ต่อมาในปี  2513   ปีเดียวกันนี้  ได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญ  (เดิม)   ให้สร้างอาคารเรียนแบบอาคารไม้  ในที่ดินราชพัสดุ      ด้านหลังที่ว่าการอำเภอหนองเรือ   ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  โดยมีเนื้อที่  39  ไร่ 2 งาน 36.5 ตารางวา  มีอาคารไม้ 2  ชั้น  จำนวน  4  ห้องเรียน   ดังนั้นในปลายปี  2513  ได้ย้ายมาทำการสอนที่อาคารไม้หลังใหม่ที่กรมอนุมัติให้สร้าง  ในช่วงแรกยังไม่มีครูใหญ่  จึงให้  นายตา  ภวภูตานนท์  ณ มหาสารคาม    ศึกษาธิการอำเภอหนองเรือ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบันมี ดร.เรืองยศ แวดล้อม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา 

 

ตราประจำโรงเรียน
 

 คติธรรม
นตฺถิ  ปญฺญา  สมาอาภา”
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญของโรงเรียน
" มารยาทดี  มีความรู้  เฟื่องฟูกีฬา  รักษาระเบียบวินัย "

สีประจำโรงเรียน
แสด - น้ำเงิน
แสด หมายถึง ตื่นตัว  เสียสละ ร่มเย็น   และมั่นคง
น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็งอดทน  มีวินัย  อุตสาหะ  ขยันหมั่นเพียร

อักษรย่อโรงเรียน
น.ร.ว.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นทองกวาว

สิ่งยึดเหนี่ยว
สมเด็จพระศรีสรรเพชญ

อัตลักษณ์โรงเรียนหนองเรือวิทยา
 “มารยาทดี มีความรู้”

เอกลักษณ์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
“กีฬาดี ดนตรีเด่น”